Wykonawca zrealizował prace związane z infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową, siecią oświetleniową, teletechniczną, zasilaniem kamer i Sytemu Informacji Pasażerskiej. Gotowe są również przyłącza sanitarne i wodociągowe. Przebudowany został także odcinek gazociągu i ciepłociągu. W ramach prac ziemnych, przygotowane zostało podłoże pod warstwy konstrukcyjne drogi i parkingu. Przygotowane zostały podbudowy drogowe. Gotowa jest nawierzchnia parkingu z kostki oraz większa część nawierzchni chodników.

 Do wykonania pozostały m.in.: nawierzchnie chodników i jezdni skrzyżowania dróg turkusowej i jasnej, przebudowa przejazdu kolejowego przy turkusowej, oznakowanie poziome i pionowe, warstwa ścieralna bitumiczna, montaż elementów małej architektury, biletomatu, wiat przystankowych i rowerowych, tablic Systemu Informacji Pasażerskiej oraz roboty związane z wykaszaniem trawników.