Gminy, powiaty i województwa w ciągu ostatnich 26 lat były jednym z większych inwestorów w Polsce. Dzięki samorządom powstały nowe drogi, wodociągi i kanalizacje, rozwijała się komunikacja publiczna, czy powstawały nowe obiekty użyteczności publicznej. M.in. w panelu „Znaczenie inwestycji samorządowych w rozwoju kraju” wziął udział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.

„Dla mieszkańców liczy się to, że wszystkie inwestycje ze sobą współgrają, że są do siebie dopasowane. By ta spójność była na jak największym poziomie i jak najlepiej służyła mieszkańcom niezbędna jest nasza szeroka współpraca”. – powiedział w Krakowie marszałek Olgierd Geblewicz.

Jaki rodzaj inwestycji jest najbardziej efektywny dla rozwoju, jakie przynoszą najlepsze efekty, jak państwo powinno współdziałać z samorządem w zakresie inwestycji? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiadali uczestnicy dyskusji o „znaczeniu inwestycji samorządowych w rozwoju kraju” podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów, w której udział wziął marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

O tym jak silna jest pozycja samorządów w rozwoju Polski świadczy to, że ogółem wydatki samorządowe w Polsce stanowiły w 2014 r. 27,4% wydatków publicznych, a inwestycje samorządów stanowią około 60% wydatków inwestycyjnych w sektorze publicznym w Polsce. Ponad 30% z nich było finansowanych poprzez dotacje inwestycyjne z UE (2014 r.). Zdecydowana większość nakładów, bo ponad połowa wszystkich dotacji jest kierowana na transport w tym inwestycje drogowe. Z drugiej strony spada udział wydatków na gospodarkę komunalną a także kulturę fizyczną i sport.

Istotną zmianę w filozofii inwestowania przyniosły środki unijne wraz z perspektywą 2007-2013 i stworzenie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, które były warte ponad 17 mld euro i stanowiły ok 25% całej alokacji funduszy przyznanych Polsce w tym okresie. Efekt to 36,5 tys. umów o dofinansowanie  i zbudowanie m.in. 773 km dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, przebudowa ponad 8,3 tys. km dróg regionalnych (docelowo 9 tys. km), 790 km linii kolejowych , zakup oraz modernizacja 270 szt. taboru kolejowego czy ponad 1,4 tys. szt. taboru miejskiego.

Perspektywa 2014-2020 pogłębiła decentralizację w zakresie zarządzania funduszami unijnymi. Wartość środków przeznaczonych w obecnym okresie na realizację regionalnych programów operacyjnych to 31,28 mld euro czyli około 40% funduszy polityki spójności. Aktualne Regionalne Programy Operacyjne kładą nacisk przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Wśród wyzwań wciąż wymienia się infrastrukturę techniczną czy poprawę terytorialnej dostępności.

Uczestnicy dyskusji wskazywali, że to m.in. inwestycje samorządów miały wpływ na poziom PKB, które w momencie polskiej akcesji było na poziomie 50% średniej unijnej a dziś sięga już 70% średniego PKB dla 27 krajów członkowskich UE. Co ciekawe Zachodniopomorskie znalazło się w grupie regionów o najszybszym tempie wzrostu z wynikiem 5,7% przy średniej krajowej na poziomie 4,6%. Nieznacznie lepsze wyniki miały tylko: Wielkopolska – 6,1% i Małopolska – 6 %. Najmniejszy wzrost wypracowały Lubelskie i Podlaskie – o 2,5%. po raz kolejny wzrósł udział Pomorza Zachodniego w krajowym PKB w przeliczeniu na mieszkańca, które obecnie wynosi 84,9%, co plasuje region na 8 pozycji w Polsce.

Samorządowcy podkreślali że współpraca z administracją państwową w zakresie inwestycji mogła by być bardziej efektywna przy lepszym wykorzystaniu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Dylematem jest jednak zharmonizowanie strategicznych procesów modernizacji państwa, czyli m.in. decentralizacji funkcji państwa czy decentralizacji finansów publicznych oraz programowania i zarzadzania rozwojem regionalnym.

W trakcie dyskusji podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów wskazywano, że wzmocnienie samorządności lokalnej może stanowić odpowiedź a zarazem konsekwencją wyzwań przed jakimi stoi Europa.